Menu

آموزش بازی انفجار

برای شروع بازی انفجار ابتدا باید با عناصر محیط بازی آشنا شد و ابزاری که بازی در اختیار کاربر قرار داده است را شناخت. همچنین آشنایی با روند بازی و توجه به اتفاقاتی هنگام بازی در جریان است، رمز موفقیت کاربران در انفجار است.

Go Back

Comment